บรรยาย เรื่อง การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เป็นวิทยากร ในหัวข้อเรื่องการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีใหม่ในการสอน วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์ผู้สอนเพื่อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยฯ ให้รู้เข้าใจการจัดการเรียนการสอน

Scroll to Top