นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ขอข้อมูลและศึกษาวิธีการใช้ Google App.

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ รายวิชา 000174 ทักษะการเรียนรู้ ได้มาขอข้อมูลและศึกษาวิธีการใช้ Google App. เป็น tool ในการเรียนรู้อย่างไร โดยบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ให้ข้อมูล และมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะแนวทางให้กับนักศึกษาด้านการใช้ Office 365 การใช้ Google app ในการเรียนรู้ และการทดสอบศักยภาพคอมพิวเตอร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้การเรียนต่อไป

Scroll to Top