ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

[:th]\"20130527211829\"ผ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ เน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้อยู่ในระดับที่ใช้ในการสื่อสารและการทำงานได้จริง และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ 2015 (AEC2015) ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งแบบเสนอขอรับทุนรับทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ

 

 

    ดาวน์โหลดข้ลมูล
1. ประกาศหลักเกณฑ์
2. โครงการทุนฯ
3. แบบฟรอ์มขอรับทุน

 

 [:en]\"20130527211829\"Department of Academic and Information Technology, Institute of Learning and Teaching Innovation provides the finance for class action research to support teachers in the renovation of English teaching methods in the classroom which will focus on student development in four skills of English, such as; listening, speaking, reading and writing. Additionally, it is expected that the students will be able to use their English skills in their daily life. In this way we aim to achieve academic superiority at a national and international level and prepare for AEC 2015. Therefore, Institute of Learning and Teaching Innovation is pleased to invite all lecturers to send their application forms to receive the finance for class action research for supporting English teaching

 

    Download information
1. Criteria announcement
2. Project for finance
3. Application form for receiving finance[:]

Scroll to Top