ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการ

บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการ กลับจากการไปเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสกอตแลนด์เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 

Scroll to Top