ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช หลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ กว่า 80 คน ในวันที่ 5 มกราคม 2560 โดยมี ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้เข้าต้อนรับและบรรยายด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบของอีเลิร์นนิ่ง พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารสำนักงาน หัวหน้ากลุ่ม e-learning หัวหน้ากลุ่มผลิตและบริการสื่อ และตัวแทนจากกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน ได้ร่วมพูดคุยเกี่ยว

กับภารกิจภายในสำนักงาน และได้พาคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมสำนักงาน

Scroll to Top