ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และบุคลากรได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน 30 คน เพื่อมาศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ได้ให้ความรู้ในการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21และคุณยุทนา สุมามาลย์ ให้ความรู้ในเรื่อง Smart Classroom และการผลิตสื่อ MOOCs รวมทั้งคุณระบิล ภักดีผล ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ e-learning ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Scroll to Top