งานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิต

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดงานเกษียณอายุราชการเพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวันที่ 9 กันยายน 2559 ณ โรงแรมเจริญธานี ให้แก่ ผศ.ดร.นิภา มิลินทวิสมัย อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ เป็นคณะกรรมการ วิทยากรด้านพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา และด้านการพัฒนาอาจารย์ฯ และคุณชยพล พุ่มทองดี คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเครือข่ายผลิตและบริการสื่อ ซึ่งอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้านสายสนับสนุนเพื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาโดยตลอด

Scroll to Top