งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24

งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นการแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่ผู้เรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Scroll to Top