ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017”

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ใหม่ในห้องเรียนจะก้าวข้ามข้อจำกัดแบบเดิมที่เด็กเป็นผู้รับ (Passive Learner) ครูเป็นผู้บรรยายสู่กระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาที่เด็กมีส่วนร่วม (Active Learner) และเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Self Learner) มีครูเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยเด็กจะได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ผลงานผ่านการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมจึงได้จัดโครงการ ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ “KKU Smart Learner HACKFEST 2017” เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อย่างไร้ขีดจำกัด เป็นการเรียนรู้ที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนในคนเดียวกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
 2. เพื่อให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล เป็นประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ
 3. นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันผู้เรียนสามารถนำกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือพัฒนาตนเองต่อไป
 4. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ การบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตต่อไป

เวลาและสถานที่

วันที่ 7-9  และ 12 กันยายน  2560

 • สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6-7
 • สำนักหอสมุด
 • คณะ/หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย

เนื้อหาอบรม

 • การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google Apps)
 • การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ Office 365 (O365)

การประกวด

ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่

 1. G Suite (Google Apps)
 2. Office 365

 

กำหนดการ

[gview file=\”http://ltic.kku.ac.th/new2016/wp-content/uploads/2017/08/กำหนดการ.pdf\” height=\”2000px\” width=\”1000px\” save=\”1\”]

 

 

Scroll to Top