คณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้อง smart classroom

ผศ.ดร.บรรจง เขื่อนแก้ว ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้อง smart classroom ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน วันที่ 24 มกราคม 2560 เพื่อมาดูต้นแบบในการสร้างห้องเรียนแบบ digital และนำไปสร้างห้องเรียนเวชนิทัศน์ให้กับหลักสูตรที่กำลังเปิดใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โดยคุณยุทธนา สุมามาลย์เป็นตัวแทนในการพาเยี่ยมชมและให้คำปรึกษาการออกแบบและพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)

Scroll to Top