ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนออนไลน์บนระบบ KKU NEXT

 
ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการจัดทำบทเรียนออนไลน์  KKU NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น เพื่อรองรับผู้เรียนได้อย่างไม่จำกัดจำนวน และมีระบบฐานข้อมูลผู้เรียนที่มาตรฐาน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสำรวจความต้องการและความคิดเห็นในการเรียนออนไลน์  KKU NEXT เพื่อให้การพัฒนาบทเรียนสอดคล้องกับความต้องการและมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้สามารถกรอกข้อมูลได้ ตั้งแต่วันนี้  – วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 
โดยท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์  จักขอบคุณยิ่ง

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

 
===========================
ข้อมูลเพิ่มเติม 

 

Scroll to Top