ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ภายใต้รูปแบบหลัก การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์ sotl.kku.ac.th

Scroll to Top