การใช้งานแอปพลิเคชั่น Line เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ

        บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชั่น Line เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ แก่ผู้สูงอายุสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. โดยได้เชิญนางสาวกมลพร อรรคฮาต ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากร Workshop โดยการจัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom meeting และ Facebook Live จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top