การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Face-to- Face แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี :Polleverywhare

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานสากล บรรยายในหัวข้อ \”กระบวนทัศน์ใหม่ของการจัดการเรียนรู้สำหรับ Teaching Smart for 21 st Century\” และ \”การออกแบบการจัดการเรียนรู้ Face-to- Face แบบมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี :Polleverywhare\” ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง TA406 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Scroll to Top