การอบรมเรื่อง “สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR)”

การอบรมเรื่อง “สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR)” วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม เป็นวิทยากร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

Scroll to Top