การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องความปลอดภัยในการทดลองวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มข. ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science เป็นโครงการรัฐร่วมเอกชนที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มข. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.รัตนา มหาชัย และผศ.ดร.ปรียา หวังสมนึก อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มข. เป็นวิทยากร

Scroll to Top