การอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และคุณนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้เป็นวิทยากรการอบรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง การสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ และประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scroll to Top