การอบรมการจัดทำสื่อสุขภาพด้วยโปรแกรม E-book (Electronic Book) และฝึกปฏิบัติ

“การอบรมการจัดทำสื่อสุขภาพด้วยโปรแกรม E-book (Electronic Book) และฝึกปฏิบัติ” เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลศรีนครินทร์สามารถผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้สุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป
วันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดย คุณสามารถ สิงห์มา ,คุณยุทธนา สุมามาลย์ และนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นวิทยากร

Scroll to Top