การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 (The Third Scholarship of Teaching and Learning: Transformation towards University 4.0) วันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และห้องออคิดบอลรูมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น กล่าวเปิดโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้รับเกียรติในการปาฐกถาพิเศษ University 4.0 โดย รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ
และ ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ได้บรรยายในหัวข้อ KKU Smart Campus และ ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร, ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสํานักนวัตกรรมฯ ได้บรรยายในหัวข้อ Flipped Learning นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม KKU 4.0 Tour, การสัมมนาเกี่ยวกับมโนทัศน์ของศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี, Workshop ฯลฯ
สามารถชมภาพถ่ายภายในงานเพิ่มเติมได้ที่ https://sotl.kku.ac.th/?page_id=275

Scroll to Top