การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 \”พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่\”

The Fourth Scholarship of Teaching and Learning
\”Disruptive Learning for Future Workforce\”

การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

\"27459974_1974010375972462_885120490068425009_n\"

เริ่มลงทะเบีบยนวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2561

วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ………

Scroll to Top