การประยุกต์ใช้ Officemix เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สัมมนาทางเทคโนโลยีการศึกษา เรื่อง พลิกโฉมงานนำเสนอรูปแบบใหม่ การประยุกต์ใช้ Officemix เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ณ คณะศึกษาศษสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย นายนรศิษฎ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

Scroll to Top