การประชุมเชิงปฏิบัติการ \”การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\” ตอน \”ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC\”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ \”การเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ\” ตอน \”ผู้นำด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อน PLC\” โดย นางนฤมล น้อยนรินทร์ และนางสาวธารารัตน์ ภูศักดิ์ เข้าร่วมเป็นตัวแทนของสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโฆษะ เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นำทางวิชาการ ออกแบบและนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสมาชิก ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้

Scroll to Top