การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1

โครงการ \”Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต\” การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 21-23 ตุลาคม 2559 ณ ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริกุล นามศิริ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ซึ่ง ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครู (โปรแกรม kahoot) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันผลิตครูและพัฒนาครูประจาการ อีกทั้งของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

Scroll to Top