การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 2

[:th]โครงการ \”Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต\” การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคุณเกษรา อมรวุฒิวร กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันผลิตครูและพัฒนาครูประจาการ อีกทั้งของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

[:en]โครงการ \”Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต\” การประชุมวางแผนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และได้รับเกียรติจากคุณเกษรา อมรวุฒิวร กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันผลิตครูและพัฒนาครูประจาการ อีกทั้งของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักคือการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาและเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM

 

 

 [:]

Scroll to Top