การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture โดยใช้ Kahoot และ Plickers

การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture โดยใช้ Kahoot และ Plickers วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยในวันแรกเป็นการบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Kahoot สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture ซึ่ง ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ ได้ให้หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา ผนวกกระบวนการเรียนรู้แบบ Interactive Lecture โดยใช้ Web-based Formative Assessment Applications (ได้แก่ Kahoot และ Plickers) แก่ผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร คือนางนฤมล น้อยนรินทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักนวัตกรรมฯ

Scroll to Top