การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์ ปี 2559 รุ่นที่ 1

การอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์ ปี 2559 รุ่นที่ 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารศูนย์สารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ เป็นวิทยากรในหัวข้อ การออกแบบกลยุทธ์การสอนและแนวปฏิบัติสำหรับ Moodle และ Google Class ร่วมด้วย นายระบิล ภักดีผล เป็นวิทยากรห้วข้อ การเข้าใช้งานระบบและการจัดการรายวิชา และนายชัชวาลย์ คำสวาท เป็นวิทยากรหัวข้อ การสร้างเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Text, ,Digital File,Web, Viedo) การอบรมครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์มีรู้ความความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง และเพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์การนำสื่อการสอนดิจิตอลมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

Scroll to Top