การจัดการความรู้โครงงานคุณธรรม Service Learning โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

\”การจัดการความรู้โครงงานคุณธรรม Service Learning โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7\” ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. นันทรัตน์ โฆมานะสิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มข. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการดำเนินโครงงานนี้มีลักษณะบูรณาการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในรายวิชานั้นเพื่อบริการชุมชนหรือชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนรู้ อาจเรียกได้ว่าเป็นการนำการเรียนการสอนสู่การบรการวิชาการและดูแลสังคม ที่เรียกว่า university social respoasibility มีอาจารย์ที่ร่วมทำโครงงานจำนวน 6 โครงงาน

Scroll to Top