KKU e-learning
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Exam
ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKUx
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป

KKU DigiClass
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom

KKU ems
ระบบบริหารจัดการการสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

KKU Seminars
ระบบบริหารจัดการการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ทั้งแบบ Onsite และ Online

KKU Digital Learning
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

Smart Classroom & Studio
ระบบขอใช้บริการห้อง Smart Classroom และ Studio สำหรับการอบรม การเรียนการสอน การประชุม หรือการบันทึกการสอน

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น. ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จัดกิจกรรม Kickoff : Content & Media Designer เพื่อเชิญชวนนักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการสร้างนักออกแบบและพัฒนาบทเรียนออนไลน์อย่างมืออาชีพ ที่นอกจากการอบรมให้ความรู้แล้ว ยังมีสิทธิ์เสนอขอรับทุนผลิตบทเรียนออนไลน์ที่ให้เงินทุนสูงถึง 100,000 บาทจำนวน 10 ทุน โดยกิจกรรม Kickoff ประกอบด้วยการแนะนำรายละเอียดโครงการ หัวข้ออบรมพร้อม Content Experts การแจกของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจาก Live ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และ Zoom meeting  หลักสูตรที่อบรมให้ความรู้กับผู้สมัครประกอบด้วย  1)หลักการสร้างคอนเทนต์ 2)การเขียนสคริปสำหรับดิจิทัลคอนเทนต์ 3)การสร้างสรรค์สื่อจากสคริปต์ และ 4)Media Production โดยมีรายละเอียดการสมัครตามภาพด้านล่างนี้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้–...

Read more