นวัตกรรม / เทคโนโลยี

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อการสอนได้ด้วยตนเองทั้งยังได้สื่อที่มีคุณภาพ

Read more