KKU e-learning
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Exam
ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKUx
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป

KKU DigiClass
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom

KKU ems
ระบบบริหารจัดการการสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

KKU Seminars
ระบบบริหารจัดการการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ทั้งแบบ Onsite และ Online

KKU Digital Learning
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด