วิสัยทัศน์ พันธกิจ

        ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบการส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ สื่อ แหล่งเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล การออกแบบและการพัฒนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิเคราะห์การเรียนรู้ ระบบการเรียนการสอนที่ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการสื่อ การถ่ายทอดสัญญาณภาพ เสียง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของส่วนงาน หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้านดิจิทัลและการวิจัย และการเผยแพร่ การให้บริการวิชาการสู่ชุมชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามได้ที่ได้รับมอบหมาย

แนะนำศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

Scroll to Top