บุคลากร

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล
denpong@kku.ac.th

ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
sanucha@kku.ac.th
ภายใน : 42501

รศ.ดร.พงษ์พิทยา สัพโส

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
spongpit@kku.ac.th
ภายใน : 42502

งานสื่อและการผลิตเนื้อหาดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน

หัวหน้างาน

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
norasit@kku.ac.th
ภายใน : 42514

นายรวิภาส ภูแสง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
rawipu@kku.ac.th
ภายใน : 50813

pongpanich
นายพงษ์พาณิช สอนคำหาร

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
pongso@kku.ac.th
ภายใน : 42516

งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้

หัวหน้างาน

นางนฤมล น้อยนรินทร์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
tnarumon@kku.ac.th
ภายใน : 42511

นายระบิล ภักดีผล

นักเทคโนโลยีสารสนเทศชำนาญการ
rabil@kku.ac.th
ภายใน : 42525

นางสาวมณฑิชา พิทยาเสถียร

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
montpit@kku.ac.th
ภายใน : 50815

นายเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
taemin@kku.ac.th
ภายใน : 42504

นางสาวนาราภัทร คำสวาท

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
naraku@kku.ac.th
ภายใน : 42503

นางสาววนิดา สุขโข

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
swanida@kku.ac.th
ภายใน : 42509

นางสาวณิชาพัฒน์ มั่นคง

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
mnapaphat@kku.ac.th
ภายใน : 42510

rossarin
นางสาวรสรินทร์ บางใบ

นักวิชาการศึกษา
rossarin@kku.ac.th
ภายใน : 50814

woonsen
นางสาวพรอร่าม คุณความดี

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
pk_pornaram@kkumail.com
ภายใน : 42512

งานบริหาร

หัวหน้างาน

นางสาวจุรีรักษ์ ปุริตัง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
pjureeruk@kku.ac.th
ภายใน : 42506

นางสาวกรกนก ตระหง่าน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Konkth@kku.ac.th
ภายใน : 42507

Scroll to Top