ติดต่อ

อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 6

หมายเลขโทรศัพท์ 043-202899 ต่อ
1. ผู้อำนวยการ : 42501-2
2. งานบริหารสำนักงาน : 42506-7
3. งานสื่อและการผลิตเนื้อหาดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน : 42514 , 50813
4. งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ 
    –  ทุนตำรา : 42509
    –  ฝึกอบรม : 42510-11
    –  e-Learning, KKUX : 50815
    –  สอบ DQ นักศึกษา : 50814, 42503
    –  สอบ DQ บุคลากร : 42515

email :
1. ผู้อำนวยการ :  ltic.director@kku.ac.th
2. งานบริหารสำนักงาน :  ltic.office@kku.ac.th
3. งานสื่อและการผลิตเนื้อหาดิจิทัล เพื่อการเรียนการสอน :  ltic.edu@kku.ac.th
4. งานการเรียนรู้ดิจิทัลและระบบสนับสนุนการเรียนรู้ (e-Learning, Media, สอบคอมฯ) :  ltic.psli@kku.ac.th

Scroll to Top