Tag: ทุนสนับสนุน

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้เปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมทำโครงงานคุณธรรม โดยจะมีการสัมมนา "วิธีการทำโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ...

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฯ ต่างๆดังนี้ 1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2558 2. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดการทำสัญญารับทุนฯ ...

ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา 2 โครงการ ดังนี้ 1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2558 โดยสนับสนุนทุน ไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ ...

ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

ผ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ เน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้อยู่ในระดับที่ใช้ในการสื่อสารและการทำงานได้จริง และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ 2015 (AEC2015) ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งแบบเสนอขอรับทุนรับทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ         ดาวน์โหลดข้ลมูล ...

Popular Posts

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อการสอนได้ด้วยตนเองทั้งยังได้สื่อที่มีคุณภาพ

Read more

[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts