Tag: ทุนผลิตตำรา

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฯ ต่างๆดังนี้ 1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2558 2. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดการทำสัญญารับทุนฯ ...

ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา 2 โครงการ ดังนี้ 1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2558 โดยสนับสนุนทุน ไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ ...

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts