รายงานจำนวน e-Learning Course เปรียบเทียบกับ จำนวนวิชาที่เปิด ในแต่ละเทอม

แสดงผลเป็น Interactive Chart สามารถคลิกเลือกดูรายงานแต่ละคณะ สาขาวิชาและปีการศึกษาได้