ข่าวศูนย์นวัตกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)

ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics

ลักษณะกิจกรรมเป็นบรรยายและฝึกปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5...

Read more

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00...

Read more

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อชิงเงินรางวัล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติและประกวดผลงาน “ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart Learner HACKFEST 2018" ชิงเงินรางวัล วันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม 2561...

Read more

อบรมการบริหารจัดการ Server Moodle

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ E-Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริหารจัดการ Server Moodle ให้กับบุคลกร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561...

Read more

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

Read more

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายเลขานุการได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงการจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือและวางแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เป็นประธาน...

Read more

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 4 “พลิกโฉมอุดมศึกษาเพื่อสร้างคนยุคใหม่”

การพลิกโฉมการศึกษา เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ที่จะจบออกไปเป็นผู้นาทางความคิดที่รับใช้สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกต่อสังคมได้นั้น ถึงเวลาแล้วที่การจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไป ให้ถึงพร้อมที่ตอบสนองและเท่าทันสภาวการณ์ในปัจจุบัน

Read more

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15

บุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 15 โดยดำเนินงานฝ่ายพิธีการมอบถ้วยรางวัล ประเภท มาราธอน ฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน ในวันที่ 28 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก [gallery...

Read more

ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน “International workshop and collaboration on mobile learning for education quality improvement” ณ ประเทศไต้หวัน

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน เข้าร่วมงาน "International workshop and collaboration on mobile learning for...

Read more
Page 2 of 14 1 2 3 14

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts