ข่าวศูนย์นวัตกรรม

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning”

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning” ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระดับ 1. ระดับ Basic 2. ระดับ...

Read more

U-School-Mentoring Upper Northeastern Network

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Read more

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning มข. ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

Read more

ฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ประธานฝ่ายฯ ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและอีเลิร์นนิ่ง มข. ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมมากยิ่งขึ้น

Read more

ศูนย์นวัตกรรมฯ นำเสนอข้อมูลแก่ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ย. ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Game-based Learning และ Gamification แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

Read more

ขอเรียนเชิญนักศึกษา ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนออนไลน์บนระบบ KKU NEXT

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการจัดทำบทเรียนออนไลน์ KKU NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

Read more

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และบุคลากร ตอบแบบสำรวจความต้องการในการเรียนออนไลน์บนระบบ KKU NEXT

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้พัฒนาระบบการจัดทำบทเรียนออนไลน์ KKU NEXT โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กระบวนการวัดและประเมินผล และเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ตรงตามความต้องการและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้

Read more

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

Read more
Page 1 of 14 1 2 14

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts