ข่าวศูนย์นวัตกรรม

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563 แด่ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำกระเช้าเข้าร่วมอวยพรปีใหม่ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

Read more

ศูนย์นวัตกรรมฯ จัดอบรมหนุนอาจารย์มข.ใช้ e-Learning

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning KKU เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์สร้างรูปแบบการเรียนแบบ Flipped Classroom โดยแบ่งระดับการเรียนรู้เป็นสองระดับ คือ ขั้นเริ่มต้น (Basic) และ ขั้นสูง (Professional)...

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงเช้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 1 และช่วงบ่าย...

Read more

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning”

ขอเรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมอบรม “การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning” ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2563 โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 2 ระดับ 1. ระดับ Basic 2. ระดับ...

Read more

U-School-Mentoring Upper Northeastern Network

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

Read more

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและ e-Learning มข. ปฏิบัติงานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

Read more

ฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร ประธานฝ่ายฯ ร่วมกับเครือข่ายผลิตสื่อและอีเลิร์นนิ่ง มข. ประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับชมมากยิ่งขึ้น

Read more

ศูนย์นวัตกรรมฯ นำเสนอข้อมูลแก่ EdPEx

เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ย. ศูนย์นวัตกรรมฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หรือ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2561

Read more

บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรม Game-based Learning และ Gamification แก่คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์

เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งมีบุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ เป็นวิทยากร

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

ตามที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้ดำเนินโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562 ในการนี้ ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2562

Read more
Page 1 of 14 1 2 14

Popular Posts

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อการสอนได้ด้วยตนเองทั้งยังได้สื่อที่มีคุณภาพ

Read more

[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts