ทุนสนับสนุน

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2559

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

Read more

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้เปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมทำโครงงานคุณธรรม โดยจะมีการสัมมนา "วิธีการทำโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา...

Read more

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฯ ต่างๆดังนี้ 1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2558...

Read more

ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา 2 โครงการ ดังนี้ 1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2558...

Read more

ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

ผ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ เน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้อยู่ในระดับที่ใช้ในการสื่อสารและการทำงานได้จริง และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ 2015 (AEC2015) ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งแบบเสนอขอรับทุนรับทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม...

Read more

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts