samart2004

samart2004

แนวทางการเขียนหนังสือตำราวิชาการ

เมื่อ วันที่ 17 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...

รู้รอบ TQF ก่อนเปิดเทอม

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง SCAN TQF ก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 โดยมีคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นวิทยากร...

เปิดรูปแบบการเรียนรู้แบบเด็กอัจฉริยะ

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง Smart Learning, Smart Learners โดย เด็กชายธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี เด็กอัจฉริยะ 1 ใน 15 ของโลก ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557...

แนวทางการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดอบรมพัฒนาอาจารย์เรื่อง การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557  เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6  วิทยากรบรรยายโดย รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ ...

ขอเชิญร่วมอบรม การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต และวิถีการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น...

Smart Learning Smart Learners

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับฟังการบรรยพิเศษ เรื่อง Smart Learning, Smart Learners โดย เด็กชายธนัช  เปลวเทียนยิ่งทวี  และครอบครัว  ในวันที 29  กรกฎาคม...

Page 18 of 18 1 17 18