samart2004

samart2004

ประชุมความร่วมมือ Digital Learning Resourse สำหรับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร ร่วมประชุมกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ พัฒนา Digital Learning Resourse สำหรับการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการเป็น Smart campus และ Digital Education เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00-12.00...

“KKU Smart Registration” แอพลิเคชันแบบล้ำๆ ในยุค Cloud Computing โดยสำนักนวัตกรรมฯ มข.

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้การดำเนินงานของฝ่ายวิชาการฯ ได้มีโอกาสพัฒนาแอพพลิเคชันสำหรับการระบุข้อมูลบุคคลในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานการประชุมหรือ Event ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เรียกว่า “KKU Smart Registration” ที่สามารถใช้งานเพื่อการระบุข้อมูลบุคคลโดยใช้การอ่านข้อมูลจากไมโครชิพ (Microchip) ของบัตรประชาชนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Smart ID Card) ได้โดยอัตโนมัติ โดยใช้งานเชื่อมต่อกันกับอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (Smart...

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้เปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมทำโครงงานคุณธรรม โดยจะมีการสัมมนา "วิธีการทำโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2...

ประชุมคณะกรรมการการปรับปรุงระบบประเมินประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงระบบประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนเป็นประธานคณะกรรมการ ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพในการให้คำปรึกษาด้านเกณฑ์การประเมินการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจะมีการจัดทำคำถามประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาให้มีความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพื่อให้สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป มีกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ รวมถึงกระตุ้นการมีบทบาทในการเข้าร่วมประเมินของนักศึกษา ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1851/2558...

ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยขอแจ้งผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนฯ ต่างๆดังนี้ 1. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ. 2558 2. ผลการพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการปรับปรุงตำราเพื่อการจัดพิมพ์ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดการทำสัญญารับทุนฯ...

ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำรา ประจำปี 2558 เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพที่ได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง โดยได้ดำเนินการให้ทุนสนับสนุนการผลิตตำรา 2 โครงการ ดังนี้ 1. ทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ พ.ศ.2558 โดยสนับสนุนทุน ไม่น้อยกว่า 40 ทุน ทุนละ...

ทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ

ผ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนได้จัดโครงการทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่ที่ เน้นการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้นักศึกษาในด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้อยู่ในระดับที่ใช้ในการสื่อสารและการทำงานได้จริง และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเข้ากลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ 2015 (AEC2015) ทั้งนี้ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งแบบเสนอขอรับทุนรับทุนวิจัยในชั้นเรียนส่งเสริม การสอนด้วยภาษาอังกฤษ         ดาวน์โหลดข้ลมูล...

ค่ายส่งเสริมวิชาการ ปีที่ 10

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการค่ายส่งเสริมนักศึกษา “เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557 รุ่นที่ 10” ในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้างต้นแบบนักศึกษาในแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีความพร้อมในการเรียนรู้และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ พัฒนาศักยภาพตนเอง มุ่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักศึกษาด้านภาวะผู้นำ...

สัมมนาการเขียนโครงงานคุณธรรม

  สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนา “การเขียนโครงงานคุณธรรม” ในวันที่ 31 สิงหาคม 2557 เวลา 08.45-16.00 น. ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6 โดยรับเกียรติจาก อาจารย์ศิริพงษ์ เพียศิริ...

พี่ปันน้อง KKU Mart ปี 6

ในงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2557 โครงงานพี่ปันน้อง KKU Mart ปี 6 เตรียมความพร้อมในการเสนอโครงงานเข้าร่วมกับโครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 6 โดยการรวมกลุ่มในการจัดกิจกรรมครั้งแรก ในการเปิดร้านในงานวันวิทยาศาสตร์ วันที่ 18...

Page 17 of 18 1 16 17 18