บุคลากรศูนย์นวัตกรรมฯ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ. ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

ผู้บริหารศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร
รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้

นายระบิล ภักดีผล
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และหัวหน้างาน
นายสามารถ สิงห์มา
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายยุทธนา สุมามาลย์
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายรวิภาส ภูแสง
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวกมลพร อรรคฮาต
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นางสาวนาราภัทร คำสวาท
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานพัฒนาการเรียนการสอน

นายจิตรกร สิริวัฒนากุล
นักวิชาการช่างศิลป์ และหัวหน้างาน
นางนฤมล น้อยนรินทร์
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณิชาพัฒน์ มั่นคง
นักวิชาการศึกษา
นางสาววนิดา สุขโข
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรสรินทร์ บางใบ
นักวิชาการศึกษา

งานบริหาร

นางสาวจุรีรักษ์ ปุริตัง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างาน
นางสาวกรกนก ตระหง่าน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป