ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน
      ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเห็นความสำคัญและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning) ขึ้น


วันเวลาและสถานที่
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 (หอสมุดกลาง) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     วิทยากร
     นายสามารถ สิงห์มา ข้อมูลวิทยากร

 

สมัครเข้าร่วมอบรม

 


ท่านสามารถติดต่อสอบถามขัอมูลเพิ่มเติมได้จากทีมงานดังต่อไปนี้
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เบอร์ภายในมหาวิทยาลัย ฯ 42505, 42525
ilti.elearning@kku.ac.th