ข่าวศูนย์นวัตกรรมฯ

แบรนเนอร์
18
Jan
โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาพและได้รับการกลั่นกรองทางวิชาการอย่างถูกต้อง

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์, ทุนสนับสนุน,
Tags: ทุนผลิตตำรา, ทุนสนับสนุน,
game_thumbnail
30
Nov
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างสื่อประเภทเกมส์เพื่อการศึกษา (Digital Game-Based Learning)

ปัจจุบันเกิดแนวคิดในการทำให้การเรียนการสอนมีความสนุกสนานและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน โดยใช้การเรียนรู้ผ่านเกม (Games Based Learning) ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา ที่นำเอาความสนุกสนานของเกม และเนื้อหาบทเรียนวิชาต่าง ๆ มาผสมผสานและออกแบบให้อยู่ในรูปแบบใหม่เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กัน

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: อบรม,
46827895_1810685469059118_743811666205999104_n
30
Nov
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การผลิตสื่อ Infographics

ลักษณะกิจกรรมเป็นบรรยายและฝึกปฎิบัติ ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากรโดย อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์พิเศษจากคณะศิลปกรรมศาสตร์

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: อบรม,
960 fbP1
15
Nov
ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักศึกษา จำนวน 40 ที่นั่ง สมัครฟรี ได้ที่ http://ict-ilti.kku.ac.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ ภูศักดิ์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร/แฟกซ์ 0 4320 2899 ต่อเบอร์ภายใน 42512 E-mail : tharph@kku.ac.th

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
banner_edit11
13
Jul
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อชิงเงินรางวัล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติและประกวดผลงาน “ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart Learner HACKFEST 2018″ ชิงเงินรางวัล วันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี จำนวน 100 คน รูปแบบการประกวดผลงาน : แบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้ โดยนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google App) และ Office 365 ได้อะไรเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ : สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน cloud Office บนSmart Phone Tablet PC MAC ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา สวัสดิการ – […]

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
S__6635525
27
Mar
อบรมการบริหารจัดการ Server Moodle

นายระบิล ภักดีผล หัวหน้ากลุ่มภารกิจ E-Learning ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมการบริหารจัดการ Server Moodle ให้กับบุคลกร สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันที่ 22-24 มีนาคม 2561

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,

สถิติการต่างๆ ของศูนย์นวัตกรรมฯ

สถิติประจำปีการศึกษา 2559

การใช้งาน e-learning

ความคาดหวังของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการศึกษา ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

การพัฒนาอาจารย์
การพัฒนานักศึกษา
การสอบคอมฯ